Przystąpienie i udział w konkursie Polska Przyjazna Dzieciom to tylko trzy proste kroki:

Polska Przyjazna Dzieciom www.polskaprzyjaznadzieciom.org

KROK PIERWSZY

WYPEŁNIENIE FORMULARZA

wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i jego przesłanie do Organizatora (mailem w wersji elektronicznej: plik edytowalny i skan z podpisem oraz pocztą/przesyłką kurierską w wersji papierowej) –
nie później niż do 29 czerwca 2018.

Szczegóły: § 3 Regulaminu.

Polska Przyjazna Dzieciom www.polskaprzyjaznadzieciom.org

KROK DRUGI

WNIESIENIE OPŁATY

Wniesienie Opłaty Rejestracyjnej – w terminie do 7 dni kalendarzowych od przesłania e-mailem do Organizatora skanu podpisanego Formularza Zgłoszeniowego.

Szczegóły: § 3 Regulaminu.

Polska Przyjazna Dzieciom www.polskaprzyjaznadzieciom.org

KROK TRZECI

WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA

Wypełnienie Kwestionariusza Konkursowego (będącego podstawą oceny gminy w ramach procedury konkursowej) i jego przesłanie do Organizatora (mailem w wersji elektronicznej: plik edytowalny i skan z podpisem oraz pocztą/przesyłką kurierską w wersji papierowej) –
nie później niż do 13 lipca 2018.

Kwestionariusze Konkursowe do wypełnienia zostaną przesłane indywidualnie Uczestnikom, po zgłoszeniu udziału i wniesieniu Opłaty Rejestracyjnej.

Szczegóły: § 5 Regulaminu.

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wybierając odpowiednią ikonkę zamieszczoną poniżej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Gala Finałowa planowana jest na 11 października 2018 roku.

Kategorie Uczestników

Konkurs Polska Przyjazna Dzieciom adresowany jest do gmin (samorządów) i odbywa się w następujących kategoriach:

KATEGORIA I
gmina do 10.000 mieszkańców

KATEGORIA II
gmina w przedziale pomiędzy 10.001 a 20.000 mieszkańców

KATEGORIA III
gmina w przedziale pomiędzy 20.001 a 50.000 mieszkańców

KATEGORIA IV
gmina w przedziale pomiędzy 50.001 a 100.000 mieszkańców

KATEGORIA V
gmina powyżej 100.001 mieszkańców – bez miast wojewódzkich

KATEGORIA VI
miasta wojewódzkie – bez względu na liczbę mieszkańców

Regulamin Konkursu

Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem.

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Polska Przyjazna Dzieciom 2018” (dalej: Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest Agencja Promocji Miast i Regionów sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Organizator).
 3. Partnerem medialnym i organizacyjnym Konkursu jest portal Dzieckowpodrozy.pl.
 4. Partnerem merytorycznym Konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Konkurs poświęcony jest tematyce turystyki krajowej, a w jej obrębie – turystycznej aktywności rodzin z dziećmi, przy czym dla potrzeb Konkursu przyjmuje się umownie górną granicę wieku dla dzieci – 16 lat.
 7. Ideą przyświecającą organizacji Konkursu jest rozwój turystyki krajowej, wzmacnianie atrakcyjności turystycznej Polski w kontekście turystyki rodzin z dziećmi oraz wzmacnianie turystycznego wymiaru narodowej marki Polska.
 8. Do głównych celów Konkursu należy:
 • identyfikowanie gmin wyróżniających się pod względem atrakcyjności turystycznej
  w kontekście produktów i ofert adresowanych do dzieci i rodzin z dziećmi;
 • inspirowanie gmin do rozwoju produktów i ofert turystycznych adresowanych do dzieci
  i rodzin z dziećmi oraz do świadomego kreowania ich przewag konkurencyjnych na rynku turystycznymi w oparciu o ofertę dla dzieci i rodzin z dziećmi;
 • budowanie wśród potencjalnych turystów świadomości co do turystycznych walorów polskich gmin w kontekście turystyki rodzin z dziećmi;
 • promocja wyróżniających się produktów i ofert turystycznych, adekwatnych do potrzeb
  i zainteresowań dzieci i rodzin z dziećmi.
 1. Konkurs planowany jest jako wydarzenie cykliczne, organizowane w corocznych edycjach.
 2. Konkurs przeprowadzany jest według następującego harmonogramu:
Zgłoszenia udziału w Konkursie – przyjmowanie Formularzy Zgłoszeniowych do 29 czerwca 2018
Opracowywanie przez Uczestników informacji i materiałów do oceny wraz z przekazywaniem ich do Organizatora – przyjmowanie Kwestionariuszy Konkursowych do 13 lipca 2018
Weryfikacja i ocena merytoryczna Uczestników (na podstawie Kwestionariuszy Konkursowych) na bieżąco w miarę wpływu
od Uczestnikówdo 31 sierpnia 2018
Gala Finałowa – oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie certyfikatów 11 października 2018
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Uczestnikami Konkursu (dalej: Uczestnicy, Uczestnik) mogą być tylko gminy z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – jako jednostki zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, bez względu na ich rodzaj (wiejskie, miejskie, wiejsko-miejskie).
 2. Działania związane z udziałem Uczestnika w Konkursie mogą być podejmowane przez właściwy dla danej gminy organ – wójta, burmistrza lub prezydenta – bezpośrednio lub za pomocą urzędu (gminy, miasta). Nie dopuszcza się udziału gminy w Konkursie, w tym zgłoszenia jej do udziału (przystąpienia do Konkursu), poprzez podmioty trzecie, za wyjątkiem uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej.
 3. Ustala się następujące kategorie Uczestników (dalej: Kategorie Uczestników):
Kategoria Uczestników 1 do 10.000 mieszkańców
Kategoria Uczestników 2 w przedziale pomiędzy 10.001 a 20.000 mieszkańców
Kategoria Uczestników 3 w przedziale pomiędzy 20.001 a 50.000 mieszkańców
Kategoria Uczestników 4 w przedziale pomiędzy 50.001 a 100.000 mieszkańców
Kategoria Uczestników 5 powyżej 100.001 mieszkańców – bez miast wojewódzkich
Kategoria Uczestników 6 miasta wojewódzkie – bez względu na liczbę mieszkańców
 1. Uczestnik jest przypisywany do określonej Kategorii Uczestników na podstawie:
 1. informacji o liczbie mieszkańców gminy podanej przez niego przy zgłoszeniu uczestnictwa w Konkursie, określonej na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku (np. na podstawie wydawanych w cyklu półrocznym publikacji „Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym” – źródło opracowania http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-30-06-2017-r-,6,22.html) lub
 2. informacji o statusie miasta (dotyczy Kategorii Uczestników 6) podanej przez Uczestnika przy zgłoszeniu uczestnictwa w Konkursie, na podstawie uregulowań Ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa; w przypadku województw lubuskiego i kujawsko-pomorskiego przyjmuje się, że stolicą województwa jest miasto będące siedzibą właściwego marszałka województwa (tj. odpowiednio Zielona Góra i Toruń).
 1. Ocena Uczestników, o której mowa w §7, dokonywana jest w obrębie Kategorii Uczestników określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 1. Przystąpienie do Konkursu następuje łącznie poprzez:
 2. wypełnienie i przekazanie Organizatorowi Formularza Zgłoszeniowego,
 3. wniesienie Opłaty Rejestracyjnej w wysokości określonej w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 4. Formularz Zgłoszeniowy winien być podpisany przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminy Uczestnika lub osobę przez niego upoważnioną.
 5. Formularz Zgłoszeniowy należy przekazać Organizatorowi w formie elektronicznej
  (wersja edytowalna oraz skan z podpisem przez wójta gminy (burmistrza, prezydenta) lub osoby przez niego upoważnionej) oraz w formie papierowej (podpisany oryginał).
 6. Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w Konkursie tj. Formularzy Zgłoszeniowych upływa dnia 29 czerwca 2018 roku. Za termin przekazania Formularza Zgłoszeniowego przyjmuje się datę wpływu do Organizatora co najmniej jego skanu z podpisem.
 7. Wysokość Opłaty Rejestracyjnej uzależniona jest od przynależności Uczestnika do jednej
  z Kategorii Uczestników oraz terminu uiszczenia Opłaty, przy czym dla określenie tego terminu przyjmuje się dzień złożenia przez Uczestnika dyspozycji przelewu Opłaty Rejestracyjnej na rzecz Organizatora. Podane stawki Opłaty Rejestracyjnych obejmują podatek VAT 23%:
przy płatności

DO dnia 22 maja 2018

przy płatności
OD dnia 23 maja 2018
Kategoria Uczestników 1 2 000 2 500
Kategoria Uczestników 2 2 500 3 000
Kategoria Uczestników 3 3 000 3 500
Kategoria Uczestników 4 3 500 4 000
Kategoria Uczestników 5 4 000 4 500
Kategoria Uczestników 6 4 500 5 000
 1. Opłatę Rejestracyjną należy wnosić w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wpływu
  do Organizatora Formularza Zgłoszeniowego w wersji elektronicznej – skanu z podpisem.
  Za termin płatności przyjmuje się datę złożenia przez Uczestnika dyspozycji przelewu Opłaty Rejestracyjnej na rzecz Organizatora. W celu usprawnienia obsługi przyjmowania zgłoszeń, rekomenduje się przesłanie Organizatorowi pocztą elektroniczną potwierdzenia przelewu
  lub potwierdzenia złożenia dyspozycji.
 2. Opłata Rejestracyjna może być wniesiona w imieniu Uczestnika i w porozumieniu z nim przez innego płatnika niż gmina uczestnicząca (lub przez grupę płatników).
 3. Po przekazaniu Organizatorowi wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego oraz wniesieniu Opłaty Rejestracyjnej, Uczestnik otrzyma od Organizatora w formie elektronicznej Kwestionariusz Konkursowy, o którym mowa w § 5. Po wypełnieniu Kwestionariusza Konkursowego (informacjami i danymi niezbędnymi do oceny w ramach Konkursu) i jego podpisaniu, Uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi Kwestionariusz Konkursowy zgodnie z harmonogramem Konkursu określonym w 1, tj. nie później niż do dnia 13 lipca 2018 roku.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień par. 12 ust. 4, 5 i 6, opłaty Rejestracyjne nie podlegają zwrotom, w szczególności w przypadku, gdy Uczestnik nie przekaże Organizatorowi w określonym terminie wypełnionego i podpisanego Kwestionariusza Konkursowego, co skutkuje wykluczeniem z Konkursu.
 1. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi, po wniesieniu Opłaty Rejestracyjnej, promocję (o szacunkowej wartości 2 000 zł) w następujących formach:
  1. prezentacja Uczestnika (logo/herb, nazwa, opis tekstowy, zdjęcie, lokalizacja)

na specjalnej podstronie Konkursu w ramach serwisu Dzieckowpodrozy.pl;

 1. publikacja jednego (1) postu na temat atrakcyjności turystycznej gminy Uczestnika dla dzieci i rodzin z dziećmi, w kontekście jego udziału w Konkursie, na fanpage Dzieckowpodrozy.pl w serwisie Facebook;
 2. wskazanie Uczestnika w ramach rotacyjnej prezentacji uczestników w formacie boxu reklamowego umieszczonego na stronie głównej portalu Dzieckowpodrozy.pl
  oraz wszystkich podstronach (box obejmuje każdorazowo 7 ostatnio zgłoszonych
  do Konkursu uczestników);
 3. wskazanie (wymienienie) Uczestnika w komunikacie prasowym informującym
  o przebiegu Konkursu, dystrybuowanym do mediów za pośrednictwem serwisu PAP;
 4. prawo posługiwania się w ramach własnych działań promocyjnych tytułem Uczestnik Programu „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018 (od dokonania przewidzianych Regulaminem czynności rejestracyjnych do dnia rozpoczęcia kolejnej edycji Konkursu) wraz z elektronicznym „Znakiem udziału w PPD”  (tzw. „plakietką”) do wykorzystania we własnych działaniach informacyjnych w  Internecie (np. do umieszczenia przez Uczestnika na własnej stronie internetowej itp.);
 5. udostępnienie wzorca informacji prasowej poświęconej uczestnictwu w Konkursie i Programie Polska Przyjazna Dzieciom – do wykorzystania w ramach własnych działań informacyjnych i promocyjnych Uczestnika (np. do publikacji na własnych stronach internetowych, wysyłki do lokalnych mediów itp.).
 1. Realizacja określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu świadczeń promocyjnych nie jest uzależniona od wyniku punktowego uzyskanego przez Uczestnika w Konkursie.
 2. Realizacja świadczeń rozpoczyna się do 7 dni kalendarzowych od zaksięgowania na rachunku bankowym Organizatora wpływu Opłaty Rejestracyjnej od Uczestnika i po przekazaniu Organizatorowi przez Uczestnika niezbędnych materiałów, na zasadach opisanych w Formularzu Zgłoszeniowym; przy czym rotacyjna prezentacja w formacie boxu reklamowego, może być rozpoczęta później, w zależności od kolejności i natężenia napływu zgłoszeń.
 3. Wykluczenie Uczestnika z Konkursu, o którym mowa w § 5 ust. 7, skutkuje zaprzestaniem realizacji świadczeń promocyjnych przez Organizatora na rzecz Uczestnika, przy czym nie stanowi to podstawy roszczenia zwrotu Opłaty Rejestracyjnej.
 1. W celu poddania się Uczestnika ocenie w ramach Konkursu, zobowiązany jest on do przekazania Organizatorowi wypełnionego i podpisanego kwestionariusza (dalej: Kwestionariusz Konkursowy) zawierającego informacje podawane przez Uczestnika w odniesieniu do kryteriów konkursowych. Kwestionariusz Konkursowy do wypełnienia zostanie przesłany Uczestnikom po uprzednim dokonaniu przez nich czynności rejestracyjnych (przekazaniu podpisanego Formularza Zgłoszeniowego oraz uiszczeniu Opłaty Rejestracyjnej).
 2. Kwestionariusz Konkursowy wypełniany jest przez Uczestnika w formie elektronicznej (plik
  w wersji edytowalnej), a następnie jego wydruk winien zostać podpisany przez wójta gminy (burmistrza, prezydenta) lub osobę przez niego upoważnioną w celu potwierdzenie zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym. Podpisany wydruk Kwestionariusza Konkursowego należy dodatkowo zeskanować.
 3. Wszystkie wskazane formy Kwestionariusza Konkursowego – elektroniczna (plik w wersji edytowalnej oraz skan z podpisem) oraz papierowa (oryginał wydruku z podpisem) – winny zostać przekazane przez Uczestnika Organizatorowi w terminie do dnia 13 lipca 2018 roku.
  Za termin przekazania Kwestionariusza Konkursowego przyjmuje się datę wpływu
  do Organizatora co najmniej wersji elektronicznej – skanu z podpisem. Przekazanie wersji elektronicznej – skanu z podpisem – nie zwalnia Uczestnika z obowiązku przekazania także wersji papierowej oraz elektronicznej edytowalnej.
 4. Zakres i rodzaj informacji, które Uczestnik winien podać na potrzeby oceny zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu „Kryteria konkursowe i punktacja” (do pobrania na stronie Konkursu www. polskaprzyjaznadzieciom.org).
 5. Uczestnik winien zachować najwyższą staranność w zakresie przekazywania Organizatorowi informacji niezbędnych do oceny, w tym informacji i materiałów pozwalających potwierdzić i/lub udokumentować istnienie oraz znaczenie wpisywanych w Kwestionariuszu Konkursowym elementów (np. atrakcji, elementu infrastruktury, działania promocyjnego). W tym celu rekomenduje się opcjonalne wypełnianie:
 • pola „dodatkowe informacje” lub
 • pól dla kryterium typu Inne znajdujących się w każdej z Grup Kryteriów (o których mowa w § 7), umożliwiających podanie przez Uczestnika elementów niemieszczących się
  w ramach wyszczególnionych w Kwestionariuszu Konkursowym kryteriów, a które
  w opinii Uczestnika przyczyniają się do kreowania walorów turystycznych gminy
  w kontekście dzieci i/lub rodzin z dziećmi i są adekwatne do tematyki, idei i celów Konkursu.
 1. Poddanie Uczestnika ocenie nastąpi tylko po spełnieniu łącznie dwóch warunków:
 2. przekazanie Organizatorowi wypełnionego i podpisanego Kwestionariusza Konkursowego oraz
 3. uprzedniego wniesienia Opłaty Rejestracyjnej.
 4. Nieprzekazanie przez Uczestnika wypełnionego i podpisanego Kwestionariusza Konkursowego w terminie i na zasadach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu, tj. Uczestnik nie zostanie poddany ocenie. Z tego tytułu nie przysługuje zwrot Opłaty Rejestracyjnej. Równocześnie w takim przypadku zastosowanie mają postanowienia § 4 ust. 4. Wykluczenie może nastąpić również w przypadku, gdy po uprzednim i terminowym przekazaniu wersji elektronicznej (skanu z podpisem), Uczestnik nie przekaże Organizatorowi, mimo jego co najmniej jednokrotnego wezwania (pocztą elektroniczną), oryginału Kwestionariusza Konkursowego w wersji papierowej.
 5. W toku oceny Uczestników, prowadzona będzie weryfikacja informacji podanych przez Uczestnika w Kwestionariuszu Konkursowym oraz przekazanych przez niego materiałach (np. dokumentacji w załącznikach).
 6. W związku z weryfikacją, o której mowa w ust. 8 powyżej, Organizator może zwracać się do Uczestnika (pocztą elektroniczną) o wyjaśnienie i/lub uszczegółowienie podanych informacji lub i/lub materiałów, jak również o przekazanie informacji uzupełniających. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania takich informacji i/lub materiałów uzupełniających w terminie do dwóch (2) roboczych od daty wezwania ze strony Organizatora. W przypadku,
  gdy Organizator nie otrzyma w terminie uzupełniających informacji i/lub materiałów o które zwracał się do Uczestnika, ocena zostanie dokonana na podstawie tylko tych informacji
  i materiałów, które zostały pierwotnie podane w Kwestionariuszu Konkursowym, co może jednakże skutkować decyzją Jury o nieprzyznaniu punktów za kryterium, których uzupełniające informacje i/lub materiały miały dotyczyć.
 7. Niekompletność przekazanych przez Uczestnika Organizatorowi informacji i materiałów,
  jak również nieprzekazanie na wezwanie Organizatora informacji i materiałów uzupełniających, nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Uczestnika wobec Organizatora.
 8. W szczególności dla potrzeb weryfikacji, o której mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu,
  jak również w celu sprawnego przeprowadzenia Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest
  do wskazania swojego przedstawiciela (osoby kontaktowej), z którą Organizator może się kontaktować w trybie roboczym. Ponieważ to na Uczestniku spoczywa ciężar przekazania Organizatorowi – o ile konieczne – uzupełniających informacji i materiałów, rekomenduje się wskazanie również dodatkowej osoby – na zastępstwo, w przypadku nieobecności osoby kontaktowej.
 1. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu powoływana jest przez Organizatora Kapituła Konkursu (dalej: Kapituła) składająca się z co najmniej pięciu członków.
 2. Do zadań Kapituły Konkursu należy w szczególności:
 1. ocena Uczestników w zakresie kryteriów, dla których przewidziano tryb przyznawania punktów na podstawie decyzji Kapituły;
 2. podejmowanie decyzji co do przyznawania dodatkowych punktów (50% wartości określonej dla danego kryterium);
 3. podejmowanie decyzji o nieprzyznaniu punktów za dane kryterium;
 4. weryfikacja wyników Uczestników oraz – na tej podstawie – zatwierdzanie przyznania określonych Regulaminem Certyfikatów;
 5. podejmowanie decyzji w zakresie przyznania Wyróżnień, o których mowa o których mowa w § 7 ust. 7 lit. c);
 6. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 1. Decyzje Kapituły zapadają w trybie uzgodnienia wspólnego stanowiska jej członków.
 2. Decyzje Kapituły mają charakter ostateczny i wiążący.
 3. Realizacja zadań Kapituły i jej prace mogą być prowadzone poprzez: posiedzenia jej członków, pracę z dokumentacją Konkursu (w szczególności Kwestionariuszami Konkursowymi), jak również w formie konsultacji i konferencji prowadzonych z użyciem elektronicznych środków komunikowania.
 1. Uczestnicy podlegają ocenie na podstawie informacji i materiałów przekazanych Organizatorowi w Kwestionariuszu Konkursowym, o którym mowa w § 5.
 2. Ocena następuje według czterech (4) grup kryteriów:
 • NAJWAŻNIEJSZE ATRAKCJE
 • OTOCZENIE – DODATKOWE ATRAKCJE I MOŻLIWOŚCI
 • DOSTĘPNOŚĆ I INFRASTRUKTURA
 • ROZWÓJ TURYSTYKI, INFORMACJA I PROMOCJA
 1. Zestaw kryteriów szczegółowych w poszczególnych grupach jest taki sam dla wszystkich Kategorii Uczestników.
 2. Wskazanym w ust. 2 Grupom Kryteriów przypisane są zróżnicowane wagi (znaczenie):
grupa kryteriów waga (wskaźnik znaczenia)
I. NAJWAŻNIEJSZE ATRAKCJE 2
II. OTOCZENIE – DODATKOWE ATRAKCJE I MOŻLIWOŚCI 1,5
III. DOSTĘPNOŚĆ I INFRASTRUKTURA 1
IV. ROZWÓJ TURYSTYKI, INFORMACJA I PROMOCJA 1,5
 1. Ogólne zasady punktacji:
 1. Podstawową jednostką oceny elementów podanych w Kwestionariuszu przez Uczestnika w ramach poszczególnych kryteriów jest 1 (jeden) punkt.
 2. W wybranych kryteriach, ze względu na ich znaczenie, wartość jest podwyższona (np. do 3 pkt) lub obniżona (np. do 0,2 pkt).
 3. Co do zasady punkty lub ich części przyznawane są automatycznie, bez indywidualnej oceny przez Kapitułę: za każdy podany przez Uczestnika element (np. atrakcję turystyczną) lub na zasadzie „spełnia/nie spełnia” lub wg ustalonego wzoru matematycznego.
 4. W przypadku niektórych kryteriów, w tym typu Inne (tj. I.14, I.18, II.10, III. 10, IV.6), punktacja przyznawana jest na podstawie decyzji Kapituły, uwzględniającej w szczególności adekwatność elementu do tematyki turystyki rodzin z dziećmi; punktowanie decyzją Kapituły nie wyklucza możliwości równoczesnego przyznawania przez nią dodatkowych punktów (lub ich części) na zasadach opisanych w ust. 7 lit. b);
 5. W przypadku, gdy Uczestnik poda w Kwestionariuszu dany element więcej niż jeden raz a element ten stanowi zarazem składową innego (np. atrakcja, jak ekspozycja muzealna, nie ma odrębnego charakteru, lecz jest częścią np. tematycznego parku rozrywki), element będzie punktowany tylko jednokrotnie, w wartości określonej dla elementu nadrzędnego, którego element oceniany jest składową (tj. np. dla tematycznego parku rozrywki).
 6. W przypadku, gdy Uczestnik poda w Kwestionariuszu dany element więcej niż jeden raz, wpisze go (np. odrębną atrakcję turystyczną) w więcej niż jednym kryterium, a kryteria te będą zróżnicowanej pod względem punktacji, punkty zostaną przyznane tylko jednokrotnie, wg kryterium o niższej punktacji.
 7. Równocześnie zastosowanie mają postanowienia ust. 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu”.
 1. Szczegółowe zasady punktacji poszczególnych kryteriów oraz lista kryteriów zawarte są w Załączniku nr 1 „Kryteria konkursowe i punktacja”.
 2. W zakresie oceny i punktacji Kapituła Konkursu:
 1. może nie przyznać punktów za dane kryterium w przypadku, gdy stwierdzi w toku weryfikacji informacji podanych w Kwestionariuszu Konkursowym przez Uczestnika, iż podany element nie jest adekwatny do idei, tematyki lub celów Konkursu, a Uczestnik nie przekazał na wezwanie Organizatora wyjaśnień i/lub uzupełniających informacji i/lub materiałów lub ich treść nie stanowi w opinii Kapituły podstawy do uznania elementu za adekwatny do idei, tematyki i celów Konkursu (np. wskazana przez Uczestnika atrakcja nie może być uznana za atrakcję dla dzieci i/lub rodzin z dziećmi);
 2. może w ramach każdego z kryteriów przyznać dodatkowe punkty (lub ich części), jednak nie więcej niż 50% ustalonej dla danego kryterium wartości (np. dla kryterium z punktacją 1 pkt – nie więcej niż 0,5 pkt). Dodatkowe punkty mogą zostać przyznane przez Kapitułę ze względu na wyróżniające się w kontekście dzieci i rodzin z dziećmi walory (np. głównej lub dodatkowej atrakcji, elementu otoczenia i infrastruktury, działania promocyjnego), w tym takie, jak nowatorstwo / innowacyjność, wyjątkowy stopień dopasowania do potrzeb i zainteresowań dzieci i/lub rodzin z dziećmi, walory poznawcze, edukacyjne, itp.;
 3. oprócz dodatkowych punktów, o których mowa w lit. b) powyżej, Kapituła ma prawo przyznać specjalne wyróżnienie (dalej: Wyróżnienie) za wyjątkowe, innowacyjne / nowatorskie rozwiązania w kontekście turystyki rodzin z dziećmi.
 1. Punkty uzyskane przez Uczestnika w poszczególnych kryteriach są sumowane odrębnie w ramach czterech Grup Kryteriów. Następnie każda z sum poszczególnych Grup Kryteriów jest ważona według znaczenia danej Grupy Kryteriów (określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu), tj. mnożona przez jej wagę (wskaźnik znaczenia).
grupa kryteriów mnożnik
I. NAJWAŻNIEJSZE ATRAKCJE 2
II. OTOCZENIE – DODATKOWE ATRAKCJE I MOŻLIWOŚCI 1,5
III. DOSTĘPNOŚĆ I INFRASTRUKTURA 1
IV. ROZWÓJ TURYSTYKI, INFORMACJA I PROMOCJA 1,5
 1. Uzyskane w rezultacie ważenia iloczyny dla poszczególnych Grup Kryteriów są następnie sumowane, a suma tych iloczynów stanowi całościowy wynik punktowy Uczestnika w Konkursie.
 1. Certyfikacja odbywa się na podstawie całościowych wyników punktowych uzyskanych przez Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. W Konkursie przyznawane są następujące rodzaje Certyfikatów Programu „Polska Przyjazna Dzieciom” (dalej: Certyfikat, Certyfikaty):
 1. Złoty Certyfikat „Polska Przyjazna Dzieciom” (dalej: Złoty Certyfikat),
 2. Srebrny Certyfikat „Polska Przyjazna Dzieciom” (dalej: Srebrny Certyfikat),
 3. Brązowy Certyfikat „Polska Przyjazna Dzieciom” (dalej: Brązowy Certyfikat).
 1. Oficjalne brzmienie nazwy każdego z Certyfikatów uzupełniane jest corocznie, w ramach kolejnych edycji Konkursu, o wskazanie roku, w którym certyfikat został przyznany (np. Złoty Certyfikat „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018).
 2. Certyfikaty określone w ust. 2 niniejszego paragrafu przyznawane są odrębnie w każdej Kategorii Uczestników.
 3. Rodzaj Certyfikatu (Złoty, Srebrny, Brązowy), jaki zostanie przyznany danemu Uczestnikowi, uzależniony jest od uzyskanego przez niego wyniku punktowego w powiązaniu z przedziałem, w którym wynik ten się mieści. Przedziały wyznaczone są w odniesieniu do wartości mediany (Me) dla zbioru wszystkich wyników uzyskanych w danej Kategorii Uczestników:
a)       Brązowy Certyfikat uzyskają Uczestnicy, których wynik punktowy mieści się w przedziale: pomiędzy Me+10% a Me+19,99%
b)       Srebrny Certyfikat uzyskają Uczestnicy, których wynik punktowy mieści się w przedziale: pomiędzy Me+20% a Me+29,99%
c)       Złoty Certyfikat uzyskają Uczestnicy, których wynik punktowy wynosi co najmniej: Me+30% i więcej
 1. Certyfikaty ważne są przez okres jednego (1) roku licząc od daty Gali Finałowej.
 2. Po upływie okresu ważności Certyfikaty nie podlegają automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres. Zachowania prawa do dalszego posługiwania się przez Uczestnika uzyskanym Certyfikatem możliwe jest poprzez uczestnictwo w kolejnej edycji Konkursu i poddanie się ocenie z punktu widzenia ustalonych w regulaminie Kryteriów.
 3. Uczestnik Konkursu, któremu nie przyznano Certyfikatu, nie może wnosić wobec Organizatora ani Kapituły żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności nie może domagać się jakichkolwiek ekwiwalentów z tytułu nieprzyznania Certyfikatu.
 4. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie Certyfikatów laureatom następuje podczas uroczystości zakończenia danej edycji Konkursu i oficjalnego ogłoszenia wyników (dalej: Gala Finałowa).
 5. Wstęp na Galę Finałową możliwy jest w pierwszej kolejności dla przedstawicieli gmin będących zdobywcami Certyfikatów i Wyróżnień, w liczbie określonej w Par. 9 oraz Par. 10. Uzyskanie większej liczby wejściówek niż wynikająca z uzyskanych nagród, jest możliwe poprzez dodatkowe zamówienie u Organizatora. Informacja o zasadach nabywania oraz kosztach dodatkowych wejściówek będzie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu.
 6. Ze względu na czynności przygotowawcze dotyczące Gali Finałowej, Uczestnicy którzy uzyskają Certyfikaty oraz Wyróżnienia zostaną o tym fakcie poinformowani przed oficjalnym ogłoszeniem wyników podczas Gali Finałowej. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się
  do zachowania w poufności informacji o przyznaniu mu Certyfikatu i/lub Wyróżnienia do chwili oficjalnego ogłoszenie wyników.
 1. Dla Uczestników będących zdobywcami poszczególnych rodzajów Certyfikatów przewidziane są następujące nagrody:

a) dla zdobywców Złotych Certyfikatów „Polska Przyjazna Dzieciom”

 1. dyplom – poświadczenie uzyskania Złotego Certyfikatu „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018;
 2. prawo posługiwania się tytułem Laureat Złotego Certyfikatu „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018 przez okres jednego (1) roku od dnia Gali Finałowej;
 3. wstęp dla dwóch (2) przedstawicieli Uczestnika-laureata na Galę Finałową;;
 4. wskazanie (wymienienie) Uczestnika-laureata w komunikacie prasowym podsumowującym wyniki Konkursu, dystrybuowanym do mediów za pośrednictwem serwisu PAP;
 5. prezentacja Uczestnika-laureata w sekcji poświęconej laureatom Złotych Certyfikatów „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018 na specjalnej podstronie Konkursu w ramach serwisu Dzieckowpodrozy.pl – przez okres jednego (1) roku od dnia Gali Finałowej
 6. Emisja bannera reklamowego, co najmniej 750×200 px, dedykowanego Uczestnikowi-laureatowi na specjalnej podstronie Konkursu w ramach serwisu Dzieckowpodrozy.pl przez okres co najmniej 10 dni.
 7. Kampania promocyjna Uczestnika-laureata w portalu Dzieckowpodrozy.pl i jego kanałach w mediach społecznościowych o wartości 5 000 zł, obejmująca:
 • wskazanie Uczestnika-laureata (nazwa, jedno zdjęcie, link, opis do 500 znaków ze spacjami – treść zapewnia i dostarcza Uczestnik-laureat) w zestawieniu „Najbardziej przyjaźni dzieciom w Polsce”;
 • publikacja zawierającego wskazanie Uczestnika-laureata zestawienia „Najbardziej przyjaźni dzieciom w Polsce” – na stronie głównej Dzieckowpodrozy.pl przez okres 3 miesięcy (szacunkowo co najmniej 600 000 wyświetleń);
 • publikacja na fanpage Dzieckowpodrozy.pl w serwisie Facebook posta promującego zestawienie „Najbardziej przyjaźni dzieciom w Polsce” zawierającego wskazanie Uczestnika-laureata (gwarantowany zasięg
  co najmniej 100 000 osób);
 • publikacja w portalu Dzieckowpodrozy.pl – na stronie głównej oraz wszystkich podstronach – bannera 750×200 px ze wszystkimi laureatami Złotych Certyfikatów (rotująco) – przez okres 2 miesięcy po ogłoszeniu wyników; banner linkuje do zestawienia „Najbardziej przyjaźni dzieciom w Polsce”;
 • publikacja jednego (1) posta na temat uzyskanego Certyfikatu oraz atrakcyjności turystycznej Uczestnika-laureata dla dzieci i rodzin z dziećmi na fanpage Dzieckowpodrozy.pl w serwisie Facebook.

 

b) dla zdobywców Srebrnych Certyfikatów „Polska Przyjazna Dzieciom”

 1. dyplom – poświadczenie uzyskania Srebrnego Certyfikatu „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018;
 2. prawo posługiwania się tytułem Laureat Srebrnego Certyfikatu „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018 przez okres jednego (1) roku od dnia Gali Finałowej;
 3. wstęp dla jednego (1) przedstawiciela Uczestnika-laureata na Galę Finałową;
 4. wskazanie (wymienienie) Uczestnika-laureata w komunikacie prasowym podsumowującym wyniki Konkursu, dystrybuowanym do mediów za pośrednictwem serwisu PAP;
 5. prezentacja Uczestnika-laureata w sekcji poświęconej laureatom Srebrnych Certyfikatów „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018 na specjalnej podstronie Konkursu w ramach serwisu Dzieckowpodrozy.pl – przez okres jednego (1) roku od dnia Gali Finałowej;
 6. Emisja bannera reklamowego, co najmniej 300x250px, dedykowanego Uczestnikowi-laureatowi na specjalnej podstronie Konkursu w ramach serwisu Dzieckowpodrozy.pl przez okres co najmniej 7 dni.
 7. Kampania promocyjna Uczestnika-laureata w portalu Dzieckowpodrozy.pl i jego kanałach w mediach społecznościowych o wartości 3700 zł, obejmująca:
 • wskazanie Uczestnika-laureata (nazwa, jedno zdjęcie, link, opis do 500 znaków ze spacjami – treść zapewnia i dostarcza Uczestnik-laureat) w zestawieniu „Najbardziej przyjaźni dzieciom w Polsce”;
 • publikacja zawierającego wskazanie Uczestnika-laureata zestawienia „Najbardziej przyjaźni dzieciom w Polsce” – na stronie głównej Dzieckowpodrozy.pl przez okres 3 miesięcy (szacunkowo co najmniej 600 000 wyświetleń);
 • publikacja na fanpage Dzieckowpodrozy.pl w serwisie Facebook posta promującego zestawienie „Najbardziej przyjaźni dzieciom w Polsce” zawierającego wskazanie Uczestnika-laureata (gwarantowany zasięg
  co najmniej 100 000 osób);
 • publikacja w portalu Dzieckowpodrozy.pl – na stronie głównej oraz wszystkich podstronach – bannera 300×250 px ze wszystkimi laureatami srebrnych Certyfikatów (rotująco) – przez okres 2 miesięcy po ogłoszeniu wyników; banner linkuje do zestawienia „Najbardziej przyjaźni dzieciom w Polsce”.

 

c) dla zdobywców Brązowych Certyfikatów „Polska Przyjazna Dzieciom”

 1. dyplom – poświadczenie uzyskania Brązowego Certyfikatu „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018;
 2. prawo posługiwania się tytułem Laureat Brązowego Certyfikatu „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018 przez okres jednego (1) roku od dnia Gali Finałowej;
 3. wstęp dla jednego (1) przedstawiciela Uczestnika-laureata na Galę Finałową;
 4. wskazanie (wymienienie) Uczestnika-laureata w komunikacie prasowym podsumowującym wyniki Konkursu, dystrybuowanym do mediów za pośrednictwem serwisu PAP;
 5. prezentacja Uczestnika-laureata w sekcji poświęconej laureatom Brązowych Certyfikatów „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018 na specjalnej podstronie Konkursu w ramach serwisu Dzieckowpodrozy.pl – przez okres jednego (1) roku od dnia Gali Finałowej;
 6. Emisja bannera reklamowego co najmniej 300x250px dedykowanego Uczestnikowi-laureatowi na specjalnej podstronie Konkursu w ramach serwisu Dzieckowpodrozy.pl przez okres co najmniej 5 dni.
 7. Kampania promocyjna Uczestnika-laureata w portalu Dzieckowpodrozy.pl i jego kanałach w mediach społecznościowych o wartości 2 500 zł, obejmująca:
  • wskazanie Uczestnika-laureata (nazwa, jedno zdjęcie, link, opis do 500 znaków ze spacjami – treść zapewnia i dostarcza Uczestnik-laureat) w zestawieniu „Najbardziej przyjaźni dzieciom w Polsce”;
  • publikacja zawierającego wskazanie Uczestnika-laureata zestawienia „Najbardziej przyjaźni dzieciom w Polsce” – na stronie głównej Dzieckowpodrozy.pl przez okres 3 miesięcy (szacunkowo co najmniej 600 000 wyświetleń);

publikacja na fanpage Dzieckowpodrozy.pl w serwisie Facebook posta promującego zestawienie „Najbardziej przyjaźni dzieciom w Polsce” zawierającego wskazanie Uczestnika-laureata (gwarantowany zasięg co najmniej 100 000 osób).

 

 1. Zakresy nagród dla poszczególnych rodzajów Certyfikatów są jednolite dla wszystkich Kategorii Uczestników (tj. np. zakres nagrody dla laureata np. Złotego Certyfikatu z Kategorii Uczestników 1 jest taki sam, jak dla laureata Złotego Certyfikatu np. z Kategorii Uczestników 5).
 2. Szczegółowe terminy realizacji elementów nagrody, w szczególności polegających na przeprowadzeniu kampanii promocyjnych i publikacji postów w serwisie Facebook, zostaną ustalone z pomiędzy laureatami, Organizatorem a portalem Dzieckowpodrozy.pl w trybie roboczym, przy czym realizacja działań promocyjnych na tym portalu nastąpi nie później niż do końca lutego 2019 roku.
 3. Bannery reklamowe dedykowane poszczególnym Uczestnikom-laureatom emitowane będą na specjalnej podstronie Konkursu w ramach serwisu Dzieckowpodrozy.pl na następujących zasadach:
 1. czasy emisji mogą ulec wydłużeniu w stosunku do podanych w ust. 1 – w zależności od liczby Uczestników-laureatów;
 2. kolejność emisji zostanie ustalona w drodze losowania wśród wszystkich laureatów danego rodzaju Certyfikatów, przy czym najpierw nastąpi losowanie i emisja bannerów laureatów Złotych Certyfikatów, następnie – Srebrnych i na końcu losowanie i emisja bannerów laureatów Brązowych Certyfikatów. Wszystkie emisje nastąpią nie później niż w przeciągu jednego roku od daty Gali Finałowej;
 3. bannery zostaną przygotowane w oparciu o materiały przekazane przez Uczestników przy przystąpieniu do Konkursu (zdjęcie, logo/herb); jednakże Uczestnik-laureat może przygotować i dostarczyć Organizatorowi banner do emisji we własnym zakresie, przy czym musi on zawierać wskazanie Konkursu i kategorii Certyfikatu („Laureat Złotego Certyfikatu Polska Przyjazna Dzieciom 2018”) i spełniać wymogi techniczne określone przez Organizatora i portal Dzieckowpodrozy.pl.
 1. Oprócz Złotych, Srebrnych i Brązowych, przyznawany jest specjalny certyfikat dla regionu (województwa) pn. Certyfikat dla Regionu „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018 (dalej: Certyfikat dla Regionu).
 2. W celu wyłonienia regionu (województwa), któremu zostanie przyznany Certyfikat dla Regionów, sumuje się wszystkie certyfikaty uzyskane przez gminy-laureatów zlokalizowanych na obszarze poszczególnych regionów (województw). Certyfikat dla Regionów uzyska ten region (województwo), na którego obszarze położona jest największa liczba gmin będących laureatami Konkursu, tj. Uczestników, którzy uzyskali Certyfikaty Programu Polska Przyjazna Dzieciom – Złote, Srebrne lub Brązowe.
 3. W przypadku, gdy na obszarze więcej niż jednego regionu (województwa) położona jest taka sama liczba gmin-laureatów, tj. Uczestników, którzy uzyskali Certyfikaty Programu Polska Przyjazna Dzieciom – Złote, Srebrne lub Brązowe, równorzędne Certyfikaty dla Regionu przyznawane są tylu regionom (województwom), ile uzyskało taki sam, najwyższy wynik pod względem liczby laureatów położonych na swoich obszarach.
 4. Uzyskanie Certyfikatu dla Regionu nie wiąże się z koniecznością odrębnego zgłoszenia przez region (województwo) swojego uczestnictwa w Konkursie, wypełnieniem Formularza Zgłoszeniowego, z dokonaniem opłat rejestracyjnych ani z wypełnieniem Kwestionariusza Konkursowego i poddaniem się procedurze oceny ze względu na Kryteria Konkursowe.
 5. Certyfikat dla Regionu jest wręczany podczas Gali Finałowej.
 6. Dla zdobywcy Certyfikatu dla Regionu (zdobywców Certyfikatów dla Regionów) przewidziane są – w charakterze nagrody (nagród) – następujące świadczenia promocyjne:
 1. dyplom – poświadczenie uzyskania Certyfikatu dla Regionu „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018;
 2. prawo posługiwania się tytułem Laureat Certyfikatu dla Regionu „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018 przez okres jednego (1) roku od dnia Gali Finałowej;
 3. wstęp dla jednego (1) przedstawiciela regionu (województwa) na Galę Finałową;
 4. wskazanie (wymienienie) regionu (województwa) w komunikacie prasowym podsumowującym wyniki Konkursu, dystrybuowanym do mediów za pośrednictwem serwisu PAP;
 5. prezentacja regionu (województwa) na specjalnej podstronie Konkursu w ramach serwisu Dzieckowpodrozy.pl – przez okres jednego (1) roku od dnia Gali Finałowej;
 6. publikacja jednego (1) posta na temat uzyskanego Certyfikatu dla Regionu na fanpage Dzieckowpodrozy.pl w serwisie Facebook (nie później niż do końca lutego 2019 roku); w przypadku uzyskania Certyfikatu przez więcej niż jeden region, treść posta będzie obejmować wskazanie łącznie wszystkich laureatów Certyfikatów dla Regionów.
 1. Zgodnie z postanowieniami §. 7. ust. 7. lit. c), Kapituła ma prawo przyznać – oprócz Certyfikatów – także specjalne Wyróżnienia za wyjątkowe, innowacyjne / nowatorskie, rozwiązania w kontekście turystyki rodzin z dziećmi. Kapituła ma prawo przyznać dowolną liczbę Wyróżnień.
 2. Wyróżnienia wręczane są podczas Gali Finałowej.
 3. Dla zdobywców Wyróżnień przewidziane są – w charakterze nagród – następujące świadczenia promocyjnej:
 1. dyplom – poświadczenie uzyskania Wyróżnienia „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018
 2. wstęp dla jednego (1) przedstawiciela Uczestnika na Galę Finałową;
 3. publikacja jednego (1) posta na temat uzyskanego Wyróżnienia na fanpage dzieckowpodrozy.pl w serwisie Facebook;
 4. wymienienie Uczestnika-wyróżnionego w artykule redakcyjnym na portalu Dzieckowpodrozy.pl poświęconym wyróżniającym się, innowacyjnym / nowatorskim rozwiązaniom dotyczącym turystyki rodzin z dziećmi; w&nbps;przypadku większej liczby Wyróżnień, wszyscy ich zdobywcy zostaną wskazani w ramach jednego artykułu; artykuł zostanie opublikowany jedynie pod warunkiem, że Kapituła Konkursu przyzna Wyróżnienie(a).
 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być składane do Organizatora – z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 4 – elektronicznie na adres: ppd[malpka]apmir.org w terminie do 7 dni od daty oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu (tj. Gali Finałowej), liczonych od dnia następującego po dniu Gali.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Kapitułę Konkursu.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej (pocztą elektroniczną), bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Decyzje Kapituły w sprawach reklamacyjnych są ostateczne i wiążące.
 1. Regulamin niniejszy jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej Konkursu (www. polskaprzyjaznadzieciom.org).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu pod warunkiem, że zmiany takie nie spowodują pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Wszelkie zmiany treści niniejszego Regulaminu będą komunikowane na stronie internetowej Konkursu (www. polskaprzyjaznadzieciom.org).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzeprowadzenia Konkursu w którejś z Kategorii Uczestników od 1 do 5 (zawieszenie Kategorii Uczestników), jeśli przystąpi do niej mniej niż 11 (jedenastu) Uczestników lub zawieszenia Kategorii Uczestników 6 (miasta wojewódzkie bez względu na liczbę mieszkańców), jeśli przystąpi do niej mniej niż 9 (dziewięciu) Uczestników. W takich przypadkach Organizator zwróci Uczestnikom, którzy przystąpili do zawieszonej Kategorii Uczestników, Opłatę Rejestracyjną w wysokości, w jakich została ona przez nich wniesiona. Równocześnie Organizator zaprzestanie realizacji na rzecz tych Uczestników świadczeń promocyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1, przy czym z tytułu już zrealizowanych świadczeń nie będzie wnosił wobec nich żadnych roszczeń.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w całości w przypadku, gdy do Konkursu, bez względu na Kategorię Uczestników, przystąpią Uczestnicy w liczbie mniejszej, niż zapewniająca prawidłowe jego przeprowadzenie. W takim przypadku zwróci on każdemu Uczestnikowi Opłatę Rejestracyjną w wysokości, w jakiej została ona przez niego wniesiona. Równocześnie Organizator zaprzestanie realizacji na rzecz Uczestników świadczeń promocyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1, przy czym z tytułu już zrealizowanych świadczeń nie będzie wnosił wobec nich żadnych roszczeń.
 6. Organizator zastrzega sobie również prawo odwołania Konkursu w całości bez podania przyczyny. W takim przypadku zwróci on każdemu Uczestnikowi Opłatę Rejestracyjną w wysokości, w jakiej została ona przez niego wniesiona. Równocześnie Organizator zaprzestanie realizacji na rzecz Uczestników świadczeń promocyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1, przy czym z tytułu już zrealizowanych świadczeń nie będzie wnosił wobec nich żadnych roszczeń.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium przeprowadzania Konkursu.
POBIERZ REGULAMIN
POBIERZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU Kryteria konkursowe i punktacja.

Kryteria konkursowe

Uczestnicy konkursu będą oceniani z punktu widzenia czterech grup kryteriów szczegółowych – na podstawie odpowiadających im informacji podawanych w Kwestionariuszu Konkursowym (Kwestionariusze Konkursowe do wypełnienia zostaną przesłane indywidualnie Uczestnikom, po zgłoszeniu udziału i wniesieniu Opłaty Rejestracyjnej).

Grupy kryteriów :
I. NAJWAŻNIEJSZE ATRAKCJE (18 kryteriów szczegółowych)

Główne, w tym „flagowe”, atrakcje turystyczne gminy – w kontekście turystyki rodzin z dziećmi. Takie, które mogą stać się powodem, dla którego rodzina z dziećmi odwiedzi gminę (przyjedzie nawet specjalnie dla niej), kierując się przede wszystkim atrakcyjnością jej oferty dla dzieci i możliwościami atrakcyjnego spędzenia w niej czasu przez dzieci / z dziećmi.

II. OTOCZENIE – DODATKOWE ATRAKCJE I MOŻLIWOŚCI (10 kryteriów szczegółowych)

Atrakcje, które choć nie staną się raczej powodem dla którego rodzina z dziećmi specjalnie przyjedzie w celach turystycznych do danej gminy, lecz które mogą uatrakcyjnić wizytę (pobyt) w towarzystwie dzieci, wypełnić czas poza korzystaniem z głównych atrakcji. To zarazem takie elementy otoczenia, które pomagają sprawić, ze czas spędzony w gminie będzie czasem relaksu – gdy dzieci mając zajęcie i nie nudząc się, dają swoim rodzicom (opiekunom) chwilę oddechu.

III. DOSTĘPNOŚĆ I INFRASTRUKTURA (10 kryteriów szczegółowych)

Ta grupa kryteriów dotyczy takich elementów, które czynią ofertę turystyczną gminy dostępną i przyjazną dla rodzin z dziećmi i wizyta (pobyt) w niej może przebiegać komfortowo, także w przypadku problemów.

IV. ROZWÓJ TURYSTYKI, INFORMACJA I PROMOCJA (8 kryteriów szczegółowych).

Niniejsza grupa odnosi się do podejścia gminy do zagadnień turystyki rodzin z dziećmi (turystyki rodzinnej), wyrażającego się stopniem jej aktywności i zaangażowania w kreowanie i promocję dedykowanych temu walorów i ofert.

Zestaw kryteriów jest taki sam dla wszystkich Kategorii Uczestników, przy czym uczestnicy oceniani są w obrębie kategorii, do których należą (czyli np. najmniejsze gminy – wraz z gminami podobnymi sobie, najmniejszymi pod względem liczby ludności). Zapewnia to przejrzystość i porównywalność wyników.

Każdej z grup kryteriów przypisana jest waga, które odzwierciedla znaczenie danej grupy w kontekście walorów i potencjału gminy-uczestnika w kontekście turystyki rodzin z dziećmi oraz jej aktywności w jej rozwoju i w pozyskiwaniu turystów z tej kategorii.

W dokumencie „Kryteria konkursowe i punktacja” (Załącznik nr 1 do Regulaminu) można zapoznać się z:

 • pełnym zestawem kryteriów,
 • rodzajem i zakresem informacji, jakie uczestnik powinien przekazać Organizatorowi (w Kwestionariuszu Konkursowym) w odniesieniu do poszczególnych kryteriów szczegółowych,
 • zasadami punktacji poszczególnych kryteriów.
POBIERZ PLIK "KRYTERIA KONKURSOWE I PUNKTACJA"

Opłata Rejestracyjna

Wysokość Opłaty Rejestracyjnej uzależniona jest od Kategorii Uczestnika oraz terminu wniesienia opłaty:

przy płatności do dnia 22 maja 2018 roku
KATEGORIA UCZESTNIKÓW I

2 000

KATEGORIA UCZESTNIKÓW II

2 500

KATEGORIA UCZESTNIKÓW III

3 000

KATEGORIA UCZESTNIKÓW IV

3 500

KATEGORIA UCZESTNIKÓW V

4 000

KATEGORIA UCZESTNIKÓW VI

4 500

przy płatności od dnia 23 maja 2018 roku
KATEGORIA UCZESTNIKÓW I

2 500

KATEGORIA UCZESTNIKÓW II

3 000

KATEGORIA UCZESTNIKÓW III

3 500

KATEGORIA UCZESTNIKÓW IV

4 000

KATEGORIA UCZESTNIKÓW V

4 500

KATEGORIA UCZESTNIKÓW VI

5 000

 • Opłaty należy wnosić w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania Organizatorowi Formularza Zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (skanu z podpisem).
 • Po przekazaniu do Organizatora Formularza Zgłoszeniowego i weryfikacji przynależności gminy do Kategorii Uczestników, zgłaszający otrzyma e-mailem potwierdzenie wysokości Opłaty Rejestracyjnej.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora, w terminie do 7 dni kalendarzowych zostanie wystawiona faktura VAT, która zostanie następnie przesłana w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Dane do przelewu: Agencja Promocji Miast i Regionów sp. z o.o., ul. Stawarza 2/2, 30-540 Kraków nr konta: 22 1240 4719 1111 0010 2964 1179 (Bank Pekao S.A).
 • W tytule przelewu proszę podać nazwę gminy wraz z dopiskiem „opłata Rejestracyjna PPD 2018”.

Zobacz też: § 3 Regulaminu.